KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Baykan Mobilya Mutfak İml.San.Tic.LTD.ŞTİ ("Şirket") olarak bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket olarak kişisel verilerinizi; - Aramızdaki sözleşmenin ifası, - Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve - Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz. Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, iletişim verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri,gerekmesi halinde tc numaras.. vb.),yeni müşteri oluşturmak için referans talep ediyoruz referans verdiğiniz kurum yetkili kişinin adı,soyadı,iletişim bilgileri ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini; • Müşteri ziyaretlerinin planlanması, • Bilgilendirme yapılması, • Ürün tanıtımı yapılması, • Müşteri ziyaretlerinin değerlendirilmesi, • İletişim kurulması, . Yeni müşteri oluşturmak için referans talep edilmesi ,değerlendirilmesi ve görüşme sağlanması • Yapılan ziyaretlerin hizmetin iyileştirilmesi ve takibi için kayıt altına alınması, • Ürün şikayet taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi, • Satış sonrası destek verilmesi, . Müşteri taleplerine cevap vermek amacıyla e-posta gönderimin sağlanması, . Gerçek kişi müşterilerin, tüzel kişi müşterilerin temsilcilerinin ve çalışanlarının şirket içerisinde belirli alanlara giriş yetkisi verilmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması, . Müşterinin kullanılan sistemlere kayıt olması ve cari kartının açılması, . Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi (Banka,Şube,Iban No,Hesap No,Kredi Kartı bilgileri ve mail-order vs.), • Bilimsel konularda görüşülmesi, • Saha fizibilitesi yapılması, • Bakanlık bildirim ve geri bildirimlerinin yapılması, • Kongrelerin düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, organizasyonların yapılması, • Konuşmacı eğitmenlerin belirlenmesi, • Bülten iletilmesi, • Müşteri anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi, . Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için, • Müşterilere görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi, . Müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi ve müşterinin talep ettiği konularda destek sağlanması, • İhalelere girilmesi, ihale şartnamelerinin karşılanması, • Acil saha bildirimlerinin yapılması, • Müşteri kayıtlarının raporlanması, • Kartvizit, tebrik kartları, ajanda, takvim vb promosyon ürünlerinin gönderilmesi, • Sipariş takibinin yapılması, . İrsaliye ve e-Arşiv faturalarının düzenlenmesi, • Müşteriden gelen taleplerin karşılanması, • Müşteriye ürün gönderilmesi, • Fiyat teklifi yapılması, • Bağış ve sponsorluk yapılması, • Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, takibi, arşivlenmesi, . Fiziki güvenlik tedbiri amacıyla mağazamız 7/24 kamera ile takip edilip kayda alınmaktadır. • Müşterilere sözleşmeleri ya da ticari ilişkileri kapsamında ihtarname iletilmesi amaçlarıyla işlenmekteyiz. İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (Mahkemeler, Savcılıklar, Devlet Güvenlik Kurumları, Devlet Bakanlıkları, Müsteşarlıklar, Başkanlıklar, Gümrük Daireleri, Vergi Daireleri.SGK… vb) ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılmaktadır. Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz. Ürünleri size ulaştırabilmek adına gerektiği kadar verinizi(ad,soyad,iletişim ..vb) kargo,nakliye,lojistik firmaları firmalarına aktarıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştirebilmek için ihale komisyonları ile paylaşıyoruz. İrsaliye ve faturaların müşterilere gönderilebilmesi amacıyla kargo,nakliye ,lojistik şirketleri ile yalnız adınız-soyadınız ,telefon ve adresiniz gibi ilgili kişisel verilerinizi paylaşmaktayız. Muhasebe departmanı tarafından fatura verileri GİB’e yüklenmek üzere Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu,Bağımsız Denetim Firması ile paylaşılmaktadır. Para tahsilatı, fatura iptal ve para iadesi amaçlarıyla adınız, soyadınız, fatura no, tutar, ödeme tarihi ve kredi kartınızın ilk ve son 4 hanesi hizmet alınan bankalara aktarılmaktadır. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kamera ve ses kayıtlarının polis/savcılık kararı bulunması halinde ilgili mercilere aktarımı söz konusu olmaktadır. Damga vergisi beyannamesi oluşturmak ve faturaları onaylamak için müşteri adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, ülke, şehir, vergi numarası ve sözleşme tutarının Mali Müşavirlik Firması ile Bağımsız Denetim Firması’na aktarım söz konusu olabilmektedir. Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımız ile ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla kişisel verilerinizi mahkeme kararı, Tüketici Hakem Heyeti kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz. Aynı şekilde BAYMOB bir denetim yapması halinde denetimine açabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili; Kişisel verilerinize dair KVK kanununun 11. Maddesinde belirlenen talep hakkınız kapsamında, aşağıda belirtilen yöntemler ile şirketimize başvurarak aşağıdaki taleplerinizi iletebilir ve bilgi edinebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Yapılan düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK kanununun uygulanması ile ilgili talepleriniz kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; işbu haklara ilişkin olarak veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketin kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Şahsen başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Baykan Mobilya Mutfak İml.San.Tic.LTD.ŞTİ Hisariçi Mah.Bozkurt Sk. No:27/A Karesi/BALIKESİR adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, Baykan Mobilya Mutfak İml.San.Tic.LTD.ŞTİ Hisariçi Mah.Bozkurt Sk. No:27/A Karesi/BALIKESİR adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Elektronik Posta yoluyla başvuru yapılması halinde, yazılı başvuru, info@baymob.com.tr e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Baykan Mobilya Mutfak İml.San.Tic.LTD.ŞTİ

OSB : Gaziosmanpaşa OSB 4.Cadde No:8 Altıeylül/ BALIKESİR Tel: 0 266 2908001 - Faks:0 266 2437297

info@baymob.com.tr

Ağır Sanayi: Gümüşçeşme Mah.Ağır Sanayi Bölgesi No:288 BALIKESİR

info@baymob.com.tr

Mağaza: Hisariçi Mah.Bozkurt Sk. No:27/A Karesi/BALIKESİR Tlf: 0266 2494360

info@baymob.com.tr

İnternet sitesi: baymob.com.tr

baymob-bilgilendirme.docx